طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب دامپروری

طراحی و اجرای تصفیه خانه
فاضلاب دامپروری

طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب دامپروری به علت غلظت بالای فاضلاب و تاثیر پارامترهای گوناگون محیطی کاری بسیار پیچیده است. یکی از پارامترهای کلیدی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، هماهنگی ماشین آلات به کار رفته در تصفیه خانه است. همین موضوع سبب به نتیجه نرسیدن اکثر تصفیه خانه های فاضلاب دامپروری در اکثر کشورها میگردد. با علم بر این موضوع تیم تحقیقاتی عروجلو اقدام به ارائه پکیج طراحی و اجرای تصفیه خانه نموده است که شامل تمام ماشین آلات مخصوص ساخت این شرکت میگردد. بارزترین ویژگی این پکیج، یکپارچگی و هماهنگی کامل تصفیه خانه با ماشین آلات به کار گرفته شده است.